मेणबत्ती उद्योग

small business

लघुउद्योग जे आपण सहज सुरु करू शकता (small business ideas in india)

0

लघुउद्योग हे भारतातील महत्त्वपूर्ण उद्योगांपैकी एक आहे कारण बहुतेक उद्योग लघु स्वरूपाचे आहेत आणि म्हणूनच भारताच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा लघुउद्योगांकडून प्राप्त होतो. व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक...